top of page

מדיניות פרטיות

1.    מבוא

1.1.    אתר המפעילה (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה אתר מידע והתקשרת עם לקוחות לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו היא קוטונרו טכנולוגיות (להלן: "המפעילה").
1.2.    פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר, ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").
1.3.    הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך היא פונה לכל המינים והמגדרים.
1.4.    מסמך זה הינו חלק מסט מסמכים המפרטים את חובות וזכויות המשתמשים באתר ומפעילי האתר וכוללים את: תנאי השימוש באתר, הצהרת הפרטיות, תקנון החנות. את כל המסמכים הללו ניתן למצוא תחת מידע כללי בתפריט הראשי של האתר.
1.5.    הוראות הצהרה זו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין המפעילה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות הצהרה זו. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את סט המסמכים המפורט בסעיף 1.4. יובהר כי אי הסכמה למפורט באחד או יותר מהמסמכים הללו, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.6.    כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לכלל המסמכים המפורטים בסעיף 1.4 ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי מסמכים אלו.
1.7.    לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1.7.1.    המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו חברה, או אדם בן 18 שנה ומעלה
   1.7.2.    המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
1.8.    פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר חשובה לנו מאוד ואנו מחויבים לשמרה ולהבטיחה בכל עת ככל האפשר. הצהרת הפרטיות המפורטת כאן כיצד אנו אוספים ומהם השימושים שאנו עושים או עלולים לעשות במידע שנאסף.
1.9.    בהסכימך לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאים של הצהרה זו בביקורך הראשון באתר אתה מאפשר לנו להשתמש בעוגיות בכל ביקור שלך באתר.


2.    קרדיט

2.1.    מסמך זה נסמך על תבנית מסמך של SEQ Legal (www.SEQLegal.com) ששונתה על ידי vpnMentor (www.vpnMentor.com).


3.    איסוף מידע מהמשתמשים

סוגי המידע הבאים עשויים להיאסף, להישמר ושיעשו בהם שימוש
3.1.    מידע לגבי המחשב שלך ובכללו, כתובת ה IP, מיקום גאוגרפי, סוג דפדפן וגרסתו, סוג מערכת הפעלה.
3.2.    מידע לגבי הביקורים והשימוש שלך באתר ובכללו, מקור הפניה, אורך הביקור, דפים שנצפו, נתיבי הביקור באתר.
3.3.    מידע שנמסר בעת הרישום באתר או השימוש בו כגון כתובת אימייל.
3.4.    מידע שנמסר בזמן יצירת הפרופיל באתר. לדוגמא, שם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב משפחתי, תחביבים ותחומי עניין, השכלה,תעסוקה.
3.5.    מידע שנמסר בעת רישום למיילים תקופתיים ו/ או ידיעון מקוון (newsletter).
3.6.    מידע שנוצר בזמן השימוש באתר כגון מתי באיזו תדירות ותחת אילו נסיבות אתה משתמש באתר.
3.7.    מידע הקשור לכל רכישה, שירותים בהם אתה משתמש או עסקה שנעשים באתר או דרכו וכוללים את שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת דואר אלקטרוני. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר פרט ל 4 ספרות אחרונות ותוקף לצורך זיהוי הרוכש ו/או עדכון פרטי העסקה.
3.8.    כל מידע שאתה מפרסם באתר כגון – תגובות, פוסטים, וכל שאר מידע מתוך כוונה לפרסמו ברשת האינטרנט.
3.9.    כל מידע אישי אחר שאתה עשוי לשלוח באמצעות האתר.


4.    שימוש במידע שנאסף

מידע אישי שנאסף באמצעות האתר, יעשה בו שימוש בהתאם לתנאי הצהרה זו או בדפים אחרים רלוונטיים באתר. ייתכן ונשתמש במידע האישי שלך במקרים הבאים:
4.1.    ניהול האתר והעסק לו הוא משמש
4.2.    התאמת האתר לצרכיך
4.3.    פתיחת שירותים המוצעים באתר לשימושך
4.4.    משלוח טובין ומידע דרך האתר
4.5.    אספקת שירותים שנרכשו דרך האתר
4.6.    משלוח הצהרות, חשבוניות, תזכורות תשלום וביצוע תשלום על ידיך
4.7.    משלוח מידע שיווקי
4.8.    משלוח תזכורות שביקשת
4.9.    משלוח עלון שבועי בדואר האלקטרוני בהנחה ונרשמת אליו (ניתן לבטל בכל עת)
4.10.    משלוח מידע שיווקי הקשור לתחום העיסוק של האתר או של צד שלישי שייתכן ויעניין אותך
4.11.    משלוח מידע סטטיסטי על כלל המשתמשים לצד שלישי
4.12.    מענה לשאילתות או תלונות שנעשו על ידך או לגביך על ידי צד שלישי המוסמך לכך
4.13.    שמירה על אבטחת האתר ומניעת מעשי הונאה
4.14.    וידוא כי יש היענות לתנאים הקובעים את השימוש באתר
4.15.    כל שימוש חוקי אחר
אם תגיש מידע אישי לפרסום באתר שלנו, נפרסם אותו או נעשה בו שימוש בהתאם לתנאי הסכם זה ואחרים המפורטים באתר.
הגדרות הפרטיות שלך יכולות לשמש אותך בכדי להגביל את פרסום המידע שלך באתר וניתן לכוונן אותן באמצעות פקדים והגדרות באתר עצמו
אנו לעולם, אלא אם כן תסכים לכך מפורשות, לא נמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי בכדי שהוא או צד שלישי אחר יעשה בו שימוש שיווקי


5.    מסירת מידע אישי

ייתכן ונמסור את המידע האישי שלך לעובדינו, המנהלים שלנו, מבטחים, יועצים, סוכנים, ספקים או קבלני משנה בהתאם לצרכים הדרושים לניהול תקין של האתר והכל בהתאם לתנאים המפורטים בדף זה

ייתכן ונמסור את המידע האישי שלך לכל אחת מחברות הקבוצה שלנו (חברות בת,חברות אחזקה וכו') בהתאם לתנאים המפורטים בדף זה

ייתכן ונמסור את המידע האישי שלך:
5.1.    בהתאם לדרישות החוק
5.2.    בהקשר לכל הליך משפטי קיים או פוטנציאלי
5.3.    בכדי לממש, לתקף או להגן על זכותנו המשפטית (כולל מסירת מידע לאחרים על מנת למנוע הונאה והקטנת סיכון אשראי);
5.4.    בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
5.5.    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
5.6.    בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים`
5.7.    במקרה בו העבירה ו/או מכרה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
5.8.    לכל אדם שאנו מאמינים כי יצליח בעתירתו לבית משפט או רשות אחרת שבסמכותה לקבל צו או כל פקודה אחרת המאשרים את מסירת הפרטים האישיים.
פרט למפורט בהצהרה זו לא נמסור את הפרטים שלך לאף צד שלישי


6.    העברת מידע בינלאומית

6.1.    מידע שאנו אוספים, ייתכן ויישמר, יעובד ויועבר בין ארצות בהן אנו פועלים בכדי לאפשר לנו פעילות תקינה של האתר ושל העסק אותו הוא מייצג בהתאם לתנאי הצהרה זו
6.2.    ייתכן והמידע שאנו אוספים יועבר לארצות הבאות בהן אין חוקי הגנת המידע זהים לשלו הנהוגים במרחב הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין והודו.
6.3.    ייתכן והמידע האישי שאתה מפרסם באתר שלנו או מגיש לפרסום באתר שלנו יהיה זמין לשימוש באמצעות האינטרנט ברחבי העולם. אין באפשרותנו למנוע שימוש או שימוש לרעה במידע שכזה ע"י גורמים אחרים.
6.4.    אתה מצהיר כי הינך מסכים באופן חד משמעי להעברת המידע כפי שמפורסמת בחלק 6.


7.    שמירת מידע אישי

7.1.    חלק זה (7) מתאר את המדיניות והתהליכים שנועדו לשמור כי אנו עומדים בדרישות החוקיות הקשורות לשמירת מידע אישי.
7.2.    מידע אישי שנשמר על ידנו למטרה או מטרות מסוימות ישמר לתקופה בו הוא נחוץ למטרה או המטרות האלו.
7.3.    מבלי לפגוע החלקים האחרים של חלק זה (7) אנו נשמור מסמכים (ובכללם מסמכים אלקטרוניים)  המכילים מידע אישי:
   7.3.1.    למשך הזמן בו אנו נדרשים לכך על פי חוק;
   7.3.2.    אם אנו מאמינים כי מסמכים אלו יכולים להיות רלוונטיים לכל הליך חוקי קיים או פוטנציאלי; ו
   7.3.3.    בכדי לממש, לתקף או להגן על זכותנו המשפטית (כולל מסירת מידע לאחרים על מנת למנוע הונאה והקטנת סיכון אשראי).


8.    אבטחת המידע האישי שלך


8.1.    אנו ננקוט בכל אמצעי סביר, טכנולוגי וארגוני בכדי למנוע גניבה, שימוש לרעה או עריכה של המידע האישי שלך.
8.2.    אנו נשמור את המידע בשרתים מאובטחים ומוצפנים (סיסמה וחומת אש)
8.3.    כל עסקה מקוונת שנעשית באמצעות האתר שלנו תהיה מוגנת בטכנולוגיית הצפנה תקנית.
8.4.    אתה מאשר כי ידוע לך כי שידור מידע מעל גבי רשת האינטרנט הוא בבסיסו לא מוגן, וכי אין ביכולתנו להבטיח את אבטחת המידע הנשלח באמצעות האינטרנט.
8.5.    באחריותך לשמור על סודיות הסיסמה באמצעותה אתה ניגש לאתר שלנו ולשירותיו, אנו לעולם לא נבקש ממך את הסיסמה שלך פרט למסך הכניסה לשירותי האתר.


9.    נספחים
ייתכן ונעדכן את ההצהרה המפורטת כאן מעת לעת ע"י פרסום גירסה חדשה שלה באתר שלנו. באחריותך לבדוק דף זה מעת לעת בכדי להבטיח כי אתה מבין ומודע לשינויים בהצהרה זו. ייתכן ונודיע לך על עדכונים ושינויים בהצהרה זו באמצעות מייל או הודעות אישיות באתר או בדואר האלקטרוני

10.    הזכויות שלך

באפשרותך להורות לנו לספק לך כל מידע אישי שאנו מחזיקים לגביך; אספקת המידע תהיה כפופה לתנאים הבאים:
10.1.    תשלום אגרת אחזור מידע בסף 50 ש"ח לכל פניה; ו
10.2.    הוכחת זהות מאושרת ע"י נוטריון – צילום דרכון או ת.ז. בנוסף לדבר דואר רשמי (חשבון חשמל/ ארנונה וכו') בו מוצגת הכתובת שלך.
ייתכן ולא נספק לך את כל המידע האישי שלך וזאת בהתאם לחוק
באפשרותך להורות לנו בכל זמן לא לעשות שימוש במידע האישי שלך לצורך שיווקי
בפועל, תסכים בצורה מפורשת לעשות שימוש במידע האישי שלך לצרכים שיווקים שלנו, או שנספק לך אפשרות לבטל את השימוש במידע האישי שלך לצרכים שיווקים שלנו.


11.    אתרי אינטרנט של צד שלישי


האתר שלנו כולל קישורים ל, פרטים על אתרים השייכים לצד שלישי. אין לנו כל שליטה על אתרים אלו ואין אנו אחראים על התנהלותם ו/או על התוכן המפורסם בהם, ובכלל זאת הצהרת הפרטיות ותנאי השימוש שלהם.
כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.


12.    אנא הודע לנו בהקדם אן המידע האישי שיש לנו לגביך אינו נכון או אינו מעודכן.

13.    עוגיות

האתר שלנו עושה שימוש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) הנשלחת על ידי שרת האינרטנט לדפדפן שלך ונשמרת במכשיר בו אתה גולש ע"י הדפדפן. מזהה זה נשלח בחזרה לשרת האינטרנט שלנו ע"י הדפדפן בכל פעם שאתה גולש באתר שלנו. עוגיות יכולות להיות קבועות או זמניות: עוגייה קבועה תישמר במכשיר בו אתה גולש עד התאריך המציין את התפוגה שלה, אלא אם כן תימחק ע"י המשתמש קודם לכן; עוגייה זמנית, תפוג בסיום הגלישה באתר כשהדפדפן בו נעשה שימוש לגלישה באתר ייסגר. בד"כ עוגיות לא מחזיקות מידע החושף את זהותו של המשתמש, אלא מידע אישי שאנו שומרים לגביך יקושר למידע הנמצא באחת או יותר מהעוגיות. רוב העוגיות בהן נעשה שימוש באתר הן עוגיות זמניות.
13.1.    בין העוגיות בהן אנו משתמשים : גוגל אנליטיקס Google Analytics)) בכדי לזהות מחשב /משתמש באתר לנטר ולנתח את אופי השימוש באתר, שימוש בעגלת קניות, שיפור השימושיות של האתר, ניהול האתר, מניעת הונאה ושיפור אבטחה, התאמה אישית של האתר, התאמה אישית של פרסומות אם ישנן כאלו.
13.2.    רוב הדפדפנים מאפשרים מניעת שימוש בעוגיות/ מחיקת העוגיות בכל רגע נתון. עם זאת מניעת שימוש בעוגיות יכול למנוע משירותים ומוצרים מסוימים באתר מלפעול עבורך בזמן הגלישה באתר.

גלישה נעימה

bottom of page